Algemene Voorwaarden Moyolife - Moyolife

Algemene Voorwaarden Moyolife

Artikel 1. Definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder yoga, coaching, klankschalenmassages, training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten verstrekt en/of indien van toepassing, de persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante diensten.

Opdrachtnemer: Moyolife, Astrid Ogelo, KvK nr.: 65662830, die deze algemene voorwaarden hanteert voor het aanbieden van diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
  4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3. Offertes

  1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van deze algemene voorwaarden.
  2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  3. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal zijn aanbieding hierop baseren.
  4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van Artikel 3 lid 1. Voorts komt de overeenkomst tot stand indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt of indien opdrachtnemer een aanvang maakt met de door de opdrachtgever middels de opdrachtbevestiging opgedragen werkzaamheden.
  5. Wanneer opdrachtgever een aankoop doet in de webwinkel van www.moyolife.nl is betaling reeds voldaan en is er van een offerte geen sprake. De overeenkomst is dan reeds bindend.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

  1. Een bindende overeenkomst conform artikel 3 houdt voor de opdrachtnemer een inspanningsverplichting in en expliciet geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Contractsduur en opzegging

  1. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd én beide partijen alle uit de overeenkomstig voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.
  2. In het geval van opzeggen van yoga lessen geldt dat er per mail opgezegd moet worden. Opdrachtgever stuurt een mail naar info@moyolife.nl
  3. Heeft opdrachtgever een 5-lessen introductiekaart, dan dient een opzegmail een week voor gewenste beëindigingsdatum ontvangen te zijn. Restitutie van de introductie kaart is niet mogelijk.
  4. Heeft opdrachtgever een 10-lessen kaart, dan dient een opzegmail twee weken voor gewenste beëindigingsdatum ontvangen te zijn, of twee weken voor de laatste les op de kaart, waarin je aankondigt geen nieuwe 10-lessen kaart af te willen nemen. Zonder een opzeg mail stuurt opdrachtnemer na de 10e les op de kaart automatisch een mail voor aanschaf via de website van een nieuwe 10 lessen kaart.
  5. Wil of moet opdrachtgever tussentijds opzeggen, dan is restitutie van een 10-lessen kaart mogelijk tot het bedrag, wat gelijk staat aan maximaal 3 lessen.
  6. Voor annulering van cursus, training, klankschalenmassage, retreat, reis, workshop, begeleidings-of coachingstraject, zie Artikel 12.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
  4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft, waarna opdrachtgever gehouden is om het gewijzigde honorarium te voldoen.

Artikel 7. Geheimhouding

  1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

  1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
  2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling

  1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per prestatie c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van uur- of dagtarieven.
  2. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.), tenzij nadrukkelijk anders bepaald, alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties ten behoeve van de overeenkomst ingeschakelde derden.
  3. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.3.1 Bij het tot stand komen van een reisovereenkomst dient een aanbetaling, met bedrag zoals vermeld op de factuur of in het product in de webwinkel van www.moyolife.nl , van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan plus eventuele betalingen voor in de reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten binnen 7 dagen. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij vliegtickets of cruises) kan een afwijkende (aan-)betalingsregeling gelden.

9.3.2 Het restant van de reissom (of, indien van toepassing de gewijzigde reissom) moet uiterlijk 2 maanden voor de dag van vertrek betaald zijn. Deze termijn is een fatale termijn en bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Moyolife is in dat geval bevoegd de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden waarbij annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht conform Artikel 12.2.

9.3.3 Op vliegtickets (als onderdeel van het reisarrangement) kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. De specifieke voorwaarden verschillen per ticket en per luchtvaartmaatschappij en kunnen we op verzoek geven. Prijzen van vliegtickets zijn onder voorbehoud. Verschillen tussen de prijs in dit document en de daadwerkelijke prijs worden verwerkt in een tweede factuur.

9.3.4 Indien de reisovereenkomst binnen 2 maanden voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom binnen 5 werkdagen na het tot stand komen van de reisovereenkomst worden voldaan. Dit geldt eveneens voor een wijziging van de reissom die binnen 2 maanden voor de dag van vertrek tot stand komt. Deze termijn is een fatale termijn en bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Moyolife is in dat geval bevoegd de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden waarbij annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.3.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast worden buitengerechtelijke incassokosten (15% van het gevorderde) in rekening gebracht.

9.3.6 Betalingen dienen te worden overgemaakt naar de bankrekening van Moyolife of te worden voldaan via het daarvoor bestemde product in de webwinkel van www.moyolife.nl .

  1. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.
  2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij/zij in gebreke worden gesteld door opdrachtnemer en zal hij/zij nogmaals in de gelegenheid worden gesteld om de factuur binnen 8 dagen na de vervaldag te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer in verzuim is. In zulks geval is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever. Opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.
  3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
  4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en daarnaast zal opdrachtnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever.
  5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  6. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) te eisen, zoals maar niet beperkt tot een door opdrachtgever te voldoen voorschot.
  7. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 10. Incassokosten

  1. Ingeval opdrachtgever in verzuim is , is opdrachtnemer gerechtigd om haar vordering langs gerechtelijke weg te incasseren. In dat geval is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst met opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op basis van een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet op basis van een resultaatsverbintenis.
  2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
  3. In geval opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden overeenkomstig artikel 11.2, dan is aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of onrechtmatige daad, of gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het vergoeden van enkel de directe schade van de opdrachtgever, waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving en gemiste besparingen.
  4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van opdrachtgever of indien opdrachtgever niet de instructies van opdrachtnemer volgt.
  6. Gaat opdrachtgever een reisovereenkomst aan, dan dient hij/zij zich goed te verzekeren. Een reisverzekering inclusief dekking van medische kosten en een annuleringsverzekering wordt ten sterkste aangeraden. In het geval dat opdrachtgever deze verzekeringen niet heeft afgesloten is Moyolife niet aansprakelijk voor de consequenties van eventuele schade, ziekte of een ongeval.
  7. Gaat opdrachtgever een reisovereenkomst aan en is de reis buiten Nederland, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies omtrent inentingen en bescherming tegen malaria en/of andere ziektes.

Artikel 12. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

  1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, klankschalenmassage, training, retreat, reis, workshop, begeleidings-of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
  2. De opdrachtgever van een cursus, klankschalenmassage, training, retreat, reis, workshop, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, klankschalenmassage, training, retreat, reis, workshop, begeleidings- of coachingstraject schriftelijk te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door opdrachtnemer.

12.2.1. Indien een reisovereenkomst, zoals een yoga reis georganiseerd en aangeboden door Moyolife, wordt geannuleerd door opdrachtgever, is de reiziger/opdrachtgever naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  1. bij annulering tot de 91e dag (exclusief)voor de vertrek dag: €200 per persoon en niet-restitueerbare betalingen aan derde partijen;
  2. bij annulering vanaf de 91e dag (inclusief) tot de 61e dag (exclusief) voor de vertrek dag: het hogere bedrag van 20% van de reissom of €200 per persoon en niet-restitueerbare betalingen aan derde partijen;
  3. bij annulering vanaf de 61e dag (inclusief) tot de 31e dag (exclusief) voor de vertrek dag: het hogere bedrag van 50% van de reissom of €200 per persoon en niet-restitueerbare betalingen aan derde partijen;
  4. bij annulering vanaf de 31e dag (inclusief) tot de vertrek dag of later: 100% van de reissom.

12.2.2 Indien de reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen (bijvoorbeeld bij vliegtickets, cruises, camperhuur, autohuur, bijzondere diensten zoals nationale parken en culturele of sportevenementen kan een afwijkende annuleringsregeling gelden), hetgeen een verhoging van de onder lid 12.2.1 vermelde annuleringskosten met zich mee kan brengen.

12.2.3. Het annuleren van een reisovereenkomst door een of meer reizigers/opdrachtgevers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement of een andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle reisovereenkomsten met de betreffende reizigers/opdrachtgevers, zodat door alle reizigers/opdrachtgevers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers/opdrachtgevers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben (waarop de betalingsregeling in artikel 12.2.3 van toepassing is).

12.2.4 Er is voor reizigers/opdrachtgevers geen reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Een standaard doorlopende annuleringsverzekering heeft een dekking tot een reissom van maximaal € 1500 per persoon. We raden u aan dit te controleren bij uw verzekeringsmaatschappij.

  1. Annulering door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van een dagretreat, cursus, training, workshop, begeleidings-of coachingstraject, met uitzondering van een reis zoals beschreven in Artikel 12.2.1, kosteloos geschieden, tenzij opdrachtnemer kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht welke hij niet meer kosteloos kan annuleren. In zulks geval is opdrachtgever verplicht om deze kosten te voldoen. Een klankschalenmassage, (individuele) yoga les of coachingsafspraak dient minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Na 24 uur van te voren geannuleerde massages, (individuele) yoga- of coachingsafspraken worden 100% in rekening gebracht. 

  2. Voor een weekend- of weekretreat in Nederland geldt, dat tot 8 weken van te voren annulering kosteloos kan geschieden. 
  3. Bij annulering (ook vanwege ziekte van de deelnemer aan de retreat of een positieve corona uitslag) tussen 7 en 6 weken voor aanvang van een weekend- of weekretreat in Nederland is opdrachtnemer gerechtigd om 25% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen, tussen 6 en 5 weken is dat 50%, tussen 5 en 4 weken 75% en bij annuleringen van 4 weken of korter het volledige bedrag. Opdrachtgever is in alle gevallen gehouden om ook de door opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke zij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde te vergoeden.

   Uiteraard ben ik bereid om met je in gesprek te gaan en een passende oplossing te bespreken. Wanneer een andere betalende deelnemer jouw plaats kan innemen, volgt een restitutie ter hoogte van het bedrag, wat de andere deelnemer betaalt voor de vrijgekomen plek.

   Bij annulering vanwege COVID-19 lockdown maatregelen, landelijk of plaatselijk, geldt, dat er een alternatief aangeboden kan worden voor de afgenomen dienst. Mocht dit alternatief niet passend zijn, dan volgt 100% restitutie van het overeengekomen bedrag.

  4. Bij annulering tussen 4 en 3 weken voor aanvang van een dagretreat, cursus, training, workshop, begeleidings-of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen, tussen 3 en 2 weken is dat 75%, vanaf 2 weken of korter van tevoren het volledige bedrag. Opdrachtgever is in alle gevallen gehouden om ook de door opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke zij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde te vergoeden.
  5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus, training, reis, (dag)retreat, workshop, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de cursus, training, reis, (dag)retreat, workshop, begeleidings-of coachingstraject, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
  6. Een (individuele) yoga les, klankschaal massage sessie, begeleidings- of coachingsgesprek kan niet kosteloos worden afgezegd of verplaatst, tenzij opdrachtnemer hiermee instemt. Bij afzegging of verplaatsing is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek/massage/yogales in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
  7. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

  1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
  2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
  3. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
  4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 14. Persoonsgegevens

  1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

  1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Nederland.
Moyolife draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders